Agentschap Telecom over verantwoordelijkheid

agentschap-telecom

Ten aanzien van de verantwoordelijkheid door vergunninghouders van experimenten stelt het Agentschap Telecom het volgende:

 

Vergunninghouders zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun experiment. Dit betreft zowel een technische als inhoudelijke verantwoordelijkheid. Indien beheerders verstoring van het experiment ondervinden mogen zij hiertegen maatregelen nemen.
Indien hiertoe aanleiding bestaat kan de beheerder beslissen om deelnemers aan het experiment uit te sluiten of zelfs tijdelijk de algehele toegang tot het experiment te blokkeren. In zo’n geval dient de beheerder wel proportionaliteit te betrachten door de deelnemer(s) te waarschuwen voordat tot uitsluiting wordt overgegaan.

 

De verantwoordelijkheid van vergunninghouders is opgenomen in de “beleidsnotitie voor onbemand frequentiegebruik”, versie 1.3 van 1 februari 2013, artikel 3.5 en artikel 3.8:

Artikel 3.5
De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de inhoud en draagt er zorg voor dat alleen registratiehouders toegang hebben om het onbemande station te kunnen activeren.

Artikel 3.8
Van de vergunninghouder wordt verwacht dat bij geconstateerd herhaald en/of langdurig misbruik van het onbemande station passende maatregelen neemt, zo nodig schakelt hij daartoe op eigen initiatief het station tijdelijk uit. Mochten de eigen maatregelen niet afdoende zijn dan kan een onderzoek worden aangevraagd bij het agentschap.

Bron: https://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/beleidsnotitie-onbemand-frequentiegebruik.pdf