Ingrijpen bij verstoring

Om te voorkomen dat er discussies ontstaan over eventueel ingrijpen van beheerders zijn hiervoor enkele duidelijke richtlijnen opgesteld. Ingrijpen gebeurt op twee manieren:

StoringAlgemeen ingrijpen

 • Algemeen ingrijpen betreft excessieve situaties bij algemeen wangedrag.
 • Een beheerder doet in zo’n geval een duidelijk verzoek om algemene discipline.
 • Een beheerder gaat niet in discussie. Zijn enige doel is orde herstellen.
 • Indien dit niet lukt kan besloten worden om (een deel van) de repeater enige tijd uit te schakelen om zo de rust te herstellen.

 

Gericht ingrijpen

 • Indien een beheerder dit nodig acht zal hij de veroorzaker(s) verzoeken om het gedrag aan te passen.
 • In zo’n geval zal de beheerder nadien persoonlijk contact opnemen met de betreffende zendamateurs(s) om afspraken te maken ter voorkoming van herhaling.
 • Een beheerder gaat niet in discussie.
 • Indien de zendamateurs(s) naar inzicht van de beheerder problemen blijft veroorzaken zal hij vragen om niet langer van de repeater gebruik te maken.
 • Indien de zendamateur dit verzoek negeert zal een klacht worden ingediend bij het Agentschap Telecom.
 • Aansluitend kan een beheerder de zendamateur(s) afsluiten, de installatie selectief uitschakelen en/of de toegangsregistratie intrekken.

Uit respect voor de zendamateur spreekt een beheerder in beginsel dus géén publiek oordeel uit via de repeater! Slechts in gevallen dat de betrokken persoon in herhaling valt en de eerdere verzoeken negeert kan de beheerder ervoor kiezen om de persoon via de repeater toch inhoudelijk aan te spreken.

Op het moment dat een (ver)storing uit handen wordt gegeven aan het Agentschap Telecom gaat de veroorzaker vanaf dat moment een formeel traject in.

 

Als een klacht wordt ingediend

Indien bovenstaande procedure is gevolgd en de zendamateur het verzoek om de repeater niet langer te gebruiken negeert is sprake van een overtreding. De beheerder van de desbetreffende repeater kan in zo’n geval een klacht indienen, voorzien van de noodzakelijke onderbouwing, bij de afdeling Toezicht van het Agentschap Telecom. De afdeling Toezicht spant zich bij klachten in om radiozendamateurs te beschermen in hun frequentiegebruik. De beslissing over eventueel te nemen maatregelen ligt uiteraard bij de overheid, dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • De veroorzaker wordt aangesproken op zijn/haar gedrag en de hieraan verbonden zo belangrijke waarden en normen in de amateurwereld.
 • Indien dit nodig blijkt kan het Agentschap Telecom een rapport van bevindingen opstellen, een sanctie als gevolg hiervan is niet uitgesloten.
 • Indien de aard van misdragingen zich uitstrekken tot illegaal gebruik en het bewust verstoren kan het Agentschap Telecom overgaan tot een strafrechtelijk onderzoek.

Door deze werkwijze te hanteren bestaat een evenwichtige aanpak van problemen die op repeaters kunnen ontstaan waardoor een positieve bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van de Nederlandse Amateurdienst.

Overigens beschrijft het Agentschap Telecom zeer helder hoe zij omgaat met verantwoordelijkheid. dit lees je hier.

 

– Volgende pagina –