Waarom spelregels?

In Nederland is een groot aantal repeaters beschikbaar voor radiozendamateurs. Voor velen is het gebruik van een repeater in zijn of haar omgeving heel vanzelfsprekend en in veel gevallen aan de orde van de dag.
Keep-Calm-Follow-the-Rules

Dankzij moderne technieken worden de mogelijkheden van repeaters steeds diverser, bijvoorbeeld door netwerkkoppeling zoals bij DMR, D-star en Fusion het geval is. In veel gevallen is het bereik ook aanzienlijk groter. De nieuwe mogelijkheden betekenen ook dat de activiteit flink is toegenomen en dat is geweldig! Naarmate de intensiteit van het radioverkeer toeneemt ontstaat ook de noodzaak om duidelijk afspraken te maken over de manier waarop we met zijn allen de repeaters gebruiken.

Waarom een gedragslijn?

De communicatie op de Nederlandse amateur repeaters verloopt gelukkig over het algemeen zeer vriendelijk en vloeiend. In sommige situaties gaat het echter wel eens mis, bijvoorbeeld door scheldpartijen, dreigementen, onrust stoken of polariserend gedrag. Andere excessen zijn natuurlijk ook denkbaar.

Deze website legt op een simpele manier uit dat er duidelijke grenzen bestaan aan toelaatbaar gedrag en waarom dat zo is.

Hoe zit het nou met de regeltjes?

In het verleden was het gebruik van frequenties door radiozendamateurs aan vrij strikte eisen gebonden, deze waren vastgelegd in machtigingsvoorwaarden. Toezicht op het gebruik van de frequenties viel indertijd onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid, destijds onder meer bekend als Radiocontroledienst, Divisie Telecom, Rijksdienst voor Radiocommunicaties en uiteindelijk het Agentschap Telecom.

In de loop van de jaren is het beleid dat door het Agentschap Telecom wordt gevoerd aanzienlijk veranderd. Tegenwoordig zijn zendamateurs geregistreerd en dienen zij zich te gedragen volgens de regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht (zie referenties). Iedere radiozendamateur die uitzendingen doet dient op de hoogte te zijn van de inhoud van deze regeling en zich ernaar te gedragen; deze regeling wijkt flink af van de vroegere machtigingsvoorwaarden.

Wie is verantwoordelijk voor alles wat op repeaters te horen is?

In het geval van repeaters is de vergunninghouder verantwoordelijk voor alles wat ‘uit’ de repeater rolt, zo is in de vergunning bepaald (zie referenties). De vergunninghouder kan zowel een individuele zendamateur zijn maar ook een vereniging of stichting. Door deze bepaling over verantwoordelijkheid heeft de vergunninghouder plichten om te voldoen aan zijn vergunning. Deze plicht wil niét zeggen dat hem persoonlijk aangerekend kan worden dat iemand anders zich misdraagt, maar het betekent wel dat hij maatregelen moet nemen om te voorkomen dat dit gedrag voortduurt. Het is daarom aan de vergunninghouder om binnen redelijkheid te bepalen wat okee is en wat niet okee is.

Veel radiozendamateurs leven in de veronderstelling dat de inhoud van hun uitzendingen uitsluitend wordt beoordeeld door toezichthouders van het Agentschap Telecom, dit is dus niet juist. In het geval van repeatergebruik dient de vergunninghouder ervoor te zorgen dat het radioverkeer fatsoenlijk verloopt.

Hoe zit dit beleidstechnisch in elkaar

De vergunninghouder verplicht zich tot het nemen van maatregelen tegen verstoringen van zijn repeater. Wat is dan een verstoring? Dit is sowieso natuurlijk interferentie en andere onbedoelde signalen die de repeater beinvloeden. Daarnaast is één van de primaire doelstellingen van repeaters doorgaans het bevorderen van communicatie tussen radiozendamateurs. De vergunninghouders die zijn aangesloten bij repeater.nl verwachten binnen deze doelstelling bovendien dat het verkeer ordentelijk en fatsoenlijk verloopt. Indien gebruikers naar inzicht van de vergunninghouder niet aan de doelstellingen voldoen, dan kan hij hiertegen maatregelen nemen.

Bij het nemen van maatregelen is de vergunninghouder verplicht om proportionaliteit betracht (zie Agentschap Telecom over verantwoordelijkheid). Proportionaliteit wil zeggen dat de maatregel in verhouding moet staan met de mate waarin van de doelstelling van het experiment is afgeweken. Moeilijke taal misschien, maar het betekent gewoon dat de vergunninghouder ervoor moet zorgen dat zijn maatregel niet verder gaat dan nodig om het probleem op te lossen.

In de praktijk: Als een gebruiker zich naar mening van de vergunninghouder niet passend gedraagt op zijn repeater, dan kan hij beslissen om deze gebruiker de toegang tot het systeem te ontzeggen. Hiervoor is het wel nodig om de gebruiker eerst te waarschuwen en eventueel te vertellen dat de aanwezigheid van de gebruiker niet langer gewenst is.

Proportionaliteit betekent bijvoorbeeld óók dat de vergunninghouder natuurlijk geen maatregelen mag nemen waardoor de gebruiker niet meer kan uitzenden, anders gezegd, hij mag niet de zendinstallatie van de gebruiker onklaar maken. Hij mag wel selectief een gebruiker blokkeren of indien nodig de repeater voor bepaalde tijd uitschakelen.

Fatsoen, wie bepaalt dat?

Bijna iedere radiozendamateur hoort het liefste de hele dag interessante en gedisciplineerde QSO’s. In de praktijk gaat het natuurlijk niet altijd perfect, dat is helemaal niet erg. Definieren wat fatsoenlijk is en wat niet is erg complex en fatsoensnormen verschillen nogal van persoon tot persoon. Om ervoor te zorgen dat geen discussies ontstaan over wat wel en wat niet fatsoenlijk is wordt niet gekeken naar de inhoud van het gesprek maar wordt slechts aan vier eenvoudige punten vastgehouden die nodig zijn om het radioverkeer probleemloos te laten verlopen. Deze vier uitgangspunten (simpel, respect, ruimte en taalgebruik) worden uitgelegd in de gedragslijn.

Je mag dus praten waarover je wil en op de manier waarop je wil,
zolang je er (net als iédere andere gebruiker) voor zorgt dat jouw
eigen communicatie voldoet aan vier hele eenvoudige uitgangspunten.

 

Kan je je hier niet goed in vinden, dan kan je de repeaters beter niet gebruiken.

In de praktijk hoeft gelukkig dus niet veel afgesproken te worden, want het overgrote deel van de QSO’s verloopt keurig en er zijn dan ook niet veel problemen. Waarom is dan deze gedragslijn dan nodig? Daarvoor bestaan een paar redenen:

  1. Deze hele simpele “spelregels” zijn voor iedereen gemakkelijk te begrijpen en zeer laagdrempelig.
  2. Indien nodig kan een amateur op basis hiervan aangesproken worden.
  3. Het voorkomt onnodige discussie op de repeaters over wat wel en niet kan.
  4. Sommige amateurs denken dat er geen limieten zijn, deze gedragslijn is daarom een hulp.

Hopelijk is het nauwelijks nodig om op de gedragslijn te wijzen, maar korte en simpele regels zorgen er wel voor dat excessen (buitensporig gedrag) op een geschikte manier kunnen worden opgelost. Dit doen vergunninghouders het liefste in goed overleg met de gebruikers en als dit echt niet blijkt te kunnen dan kan aan de hand van de charter eventueel ingegrepen worden.

Is het ondanks de heldere charter en spelregels toch nodig dat beheerders ingrijpen, lees dan hier hoe dat in zijn werk gaat.

Tenslotte

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van QSO’s op een repeater is door de Nederlandse overheid naar de vergunninghouder toegeschoven. Sommige radiozendamateurs staan hier niet achter en vinden dat dit alleen ter beoordeling is van het Agentschap Telecom, dit is een regelmatig terugkerend discussiepunt. Het heeft geen enkele zin om hierover met beheerders in discussie te gaan: zij krijgen deze regelgeving opgelegd en bovenal dienen beheerders, net zoals ieder ander mens, redelijk te zijn. Ben je toch van mening dat het anders moet: wend je dan tot het Agentschap Telecom.

 

– Volgende pagina –